do góry
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
adres: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, woj. Śląskie
godziny pracy Dyrekcji: poniedziałek-piątek 7:00-15:00
telefon: +48 33 8543570
fax: +48 33 8543725
e-mail:  
NIP: 548-10-04-266
KRS:  0000091989 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: na dzień 30.07.2020r.: 108 403 000,00zł

Korespondencja ze Spółką:

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy;
  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;
  • Podmiot udostępniający informację:Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
  • Pierwsza publikacja:Piskorek Tomasz2018-07-30 14:09:50
  • Aktualizacja publikacji:Troszok Radosław2020-08-20 12:26:58
  • Wytworzenie publikacji:Radosław Troszok2020-07-31 12:26:27
  • Zatwierdzenie informacji:Radosław Troszok2020-07-31 12:26:27