• język migowy
BIP
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Strona główna/Kontrole

Kontrole

lp. data kontroli organ przeprowadzający kontrolę temat i zakres kontroli zalecenia pokontrolne realizacja wniosków  z kontroli Dokumenty do pobrania
 1 16.01.2018-30.01.2018 WIOŚ Katowice Delegatura Bielsko-Biała

Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska

1. Prowadzić pomiary i rejestrować ilość wody pobieranej na potrzeby oczyszczalni.

2.Przestrzegać przepisów w zakresie ilości pobieranych próbek do badań osadów 
    ściekowych.
3. Terminowo przekazywać do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami raporty o emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 1.Montaż trzech wodomierzy na dopływie wody, w celu prowadzenia pomiarów i rejestracji ilości poboru wody na potrzeby oczyszczalni do celów bytowych pracowników.

2.Zobowiązano się do przestrzegania przepisów dotyczących poboru określonej ilości próbek osadów przez przedstawiciela laboratorium akredytowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( 5 ust. Rozp. Min. Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych).

3.Terminowe składania raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Protokół kontroli nr 15/2018

 2

 29.03.2018

 PPIS w Cieszynie

Kontrola w zakresie bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego SUW Wisła Gościejów

 brak

 

Protokół kontroli nr 99/1204/ONS-HKiŚ/2018

 3

 24.04.2018-14.05.2018

 Inspektor Pracy oddział Bielsko-Biała

 Kontrola umów zleceń , czasu pracy

 1. Podawanie liczby godz. wykonanego zlecenia

2.Dokonywanie wypłaty wynagrodzenia co najnmniej 1 raz w m-cu przy umach zlecenia zawartych na okres dłuższy niz 1 m-c

3.Określenie w regulaminie pracy terminu wypłaty wynagrodzenia

4.Zawiadamianie na piśmie zakładowych organizacji związkowych o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

5.Udzielanie pracownikom wych. dziecko do lat 14 zwolnienia w wymiarze 16 godz. lub 2 dni

6.Stosowanie prawidłowej metody obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

7.Jednoznaczne określenie w regulaminie pracy obowiązujących w zakłądzie systemów czasu pracy w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników

 Informacja o wykonaniu  wniosków pokontrolnych została wysłana pismem nr DP/1719/2018z dnia 25.06.2018r.

Protokół kontroli 040172-5310-K042-Pt/18

 4

 18.07.2018-27.07.2018

 WIOŚ w Katowiach

Przestrzeganie decyzji ustalających korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska - oczyszczalnia Wisła

 brak

 

Protokół kontroli nr BIB 133/2018 z dnia 27.07.2018

 5

 03.08.2018-09.08.2018

 WIOŚ w Katowiach

Przestrzeganie decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska, realizacja zadań pokontrolnych, - oczyszczalnia Ustroń

 brak

 

Protokół kontroli nr BIB 151/2018 z dnia 09.08.2018

 6

 20.03.2019

 WFOŚiGW w Katowicach

Kontrola zadania pn: "Przebudowa sieci wodociągowej azbestowo-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy 100/2018/238/GW/ZW/P z 22.05.2018 r.

 brak

 

 Protokół nr 007/2019

 7

 07.05.2019

 PPIS w Cieszynie

Ocena bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego (SUW Rudnik)

 brak

 

 Protokół kontroli nr 122/1204/ONS-HKiŚ/2019

 8

 27.05.2019

 PPiS Cieszyn

Sprawdzenie wykonania obowiązków określonych w decyzji PPIS w Cieszynie ONS-Hliś-432-7515-1/2016 z dnia 23.03.2016

 brak

 

 Protokół kontroli nr 155/1204/ONS-Hluś/2019

 9

 12.06.2019-18.06.2019

 Inspektor Pracy oddział Bielsko-Biała

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w szczególności wypłacania wynagrodzeń

 1.Przestrzeganie zasad poddawania pracowników szkoleniom BHP

2.Poddawanie pracowników kierujących pracownikami  stosownemu szkoleniu BHP

3.Poświadczanie faktu odbycia szkolenia BHP na piśmie w karcie szkolenia wstepnego zgodnego z obow. wzorem

4. Poddanie szkoleniu bhp pracownika na stanowisku kierowniczym

 Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych została wysłana pismem PW/4852/19 z dnia 19.07.2019r.

 Protokół kontroli 040172-53-K027-pt/19

10

04.09.2019

WFOŚiGW w Katowicach

Kontrola zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy poóżyczki nr. 193/2018/207/GW/zw/P z 26.07.2018

 brak

 

 Protokół nr 125/2019/ z 04.09.2019

11

03.09.2019-04.09.2019

RZGW w Gliwicach

Kontrola certyfikacji i ustalenia wielkości oraz celu korzystania z wód pobieranych przez Zakład

Wydano decyzję o zmianie wysokości naliczanej opłaty za pobór wody

 Dokonano stosowonych korekt naliczeń opłaty za pobór wody. Wniesiono opłaty zgodnie z wydaną decyzją.

 Protokół kontroli nr 25/2019 z dnia 04.09.2019

12

05.11.2011-25.11.2019

WIOŚ w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

1.Przestrzegać zakazu nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania.

2.Przestrzegać zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody (innymi niż parki narodowe i rezerwaty przyrody), jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami.

3.Powiadamiać wojewódzkiego inspektora środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych w celu ich stosowania do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem.

1. Niezwłocznie przesłano pisma Urzędom Gmin, odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji na oczyszczalniach.

2.Pracownicy WZC Sp. z o.o. w Ustroniu odpowiedzialni za gospodarkę osadową zostali pouczeni w sprawie przestrzegania zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach objętych pozostałymi formami przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami.

3.Zobowiązano się do przestrzegania przepisów w zakresie powiadamiania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych

w celu ich stosowania do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, władającemu powierzchnią ziemi, na której osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem.

 Protokół kontroli nr BIB 214/2019 z dnia 25.11.2019

13

06.11.2019

Dyrektor okręgowego Urzędu Miar w Katowicach

Kontrola gospodarki wodomierzami

 Dokonać wymiany wodomierzy z nieaktualną cechą legalizacyjną

Informacja o sukcesywnej wymianie wodomierzy z nieaktualną cechą legalizacyjną  została wysłana pismem nr 039/06/2019/TS-1 z dnia 15.11.2019r.

 Protokół kontroli nr WN.094.17.3.W.2019

14

24.09.2020-29.10.2020

WIOŚ w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

 brak

 

 Protokół kontroli nr BIB/233/2020,194

Protokół kontroli nr BIB/232/2020,191

15

04.03.2021-09.03.2021

Inspektor Pracy Oddział Bielsko-Biała

przestrzegania przepisów prawa pracy w czasie epidemi COVID-19

1.wskazywanie trybu rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy

2.przestrzeganie terminu wydawania świadectwa pracy

3.bieżące prowadzenie ewidencji przydziału oodzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

4. dokonanie ustaleń co do wydanych oraz należnych pracownikom na stanowisku odczytywacza przydziałów odzieży i obuwia roboczego

informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych została wysłana pismem nr PW/2594/21 w dniu 15.04.2021.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
Piskorek Tomasz 2021-02-18 08:45:50
Aktualizacja publikacji
Piskorek Tomasz 2021-12-09 14:02:38
Wytworzenie publikacji
Figiel Anna 2021-12-09 14:02:22
Zatwierdzenie
Figiel Anna 2021-12-09 14:02:22
Rejestr zmian
do góry